OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Čo sú osobné údaje?
Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo
identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo
identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na
základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú,
fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje
teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť
informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana
osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (“zákon o ochrane osobných údajov”).

Čo je spracovanie osobných údajov?
Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré
správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane
alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií,
sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie,
zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Kto je správca resp. spracovateľ osobných údajov?
gastroHeSt s.r.o., IČO: 53203348, IČ DPH: SK2121299301,

so sídlom: Tatranská ulica 213/211, 032 42  Vavrišovo, Slovenská republika, 

zapísanej u Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75247/L, 

email: obchod@gastrohest.sk , tel.: +421 907 773 128,  www.gastrohest.sk

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje
spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí
nám so spracovaním budú pomáhať.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu
Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania údajov obrátiť s nejakými otázkami,
môžete nás kontaktovať na tel. č. alebo e-mailom.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre
naplnenie týchto účelov):
• poskytovanie služieb, plnenie zmluvy: Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, xxxxx
nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie
online kurzu, atď, dodanie tovaru.
• vedenie účtovníctva: Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne
potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových
dokladov.
• marketing – zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívame za
účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom,
robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky
zaujímajú, a to po dobu 3 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste naším zákazníkom,
zasielame Vám newslettery len na základe Vášho súhlasu, po dobu 3 rokov od udelenia
súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v
každej zaslanej e-mailovej správe
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje
dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na
stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti
webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem
správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre
cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky
môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie
cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou.
Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované
prostriedky. Všetky údaje sú uložený na zabezpečených serveroch uložených výhradne v
Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných
technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky
možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu,
poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám
K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie
konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami,
využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie
dát sa špecializujú.

Sú to títo spracovatelia: Slovenská pošta, Gls… a pod.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre
uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade pri výbere
budeme na spracovateľa klásť minimálne zákonom požadované nároky na zabezpečenie a
kvalitu spracovania.

Poskytnutie osobných údajov mimo EU
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú
zodpovedajúci stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.
Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z
týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: obchod@gastrohest.sk.
Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami
spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my
Vám doložíme v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u Vás
niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje budete považovať za neaktuálne alebo
neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše
nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky
údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah
osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete
účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť: 

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému,
budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám
informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.
Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť

zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo
systémov všetkých čiastkových spracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na
výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a
napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto
prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O
dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.
Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov: Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi
nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek
obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o
tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie
napraviť.
Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení: E-maily s inšpiráciou,
článkami či produktovými informáciami a službami Vám zasielame ak ste náš zákazník na
základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám e-maily len
na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov
kliknutím na odhlasovací odkaz v každej zaslanej e-mailovej správe.

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše
osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných
opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto
mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu
nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.1.2022.